Hummingbirth - Algemene voorwaarde als stapel documenten

Algemene voorwaarden

Oktober 2023, HummingBirth

Door u in te schrijven voor een les, cursus of andere boeking, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van HummingBirth. HummingBirth is gevestigd aan de ENKHUIZENMEEN 7 te HARDERWIJK. Contact: e-mail: info@hummingbirth.nl telefoon: 06-11112899 website: www.hummingbirth.nl Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91036666.

Artikel 1. Toepassing van algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding die op enig moment tussen HummingBirth met een contractpartner, hierna te noemen cursist of afnemer, van toepassing is of wordt.
 • Iedere rechtsverhouding met HummingBirth wordt beheerst door deze voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gesteld.
 • De onderhavige voorwaarden zijn vermeld op de website hummgingbirth.nl onder ‘algemene voorwaarden’ . Op verzoek kan een exemplaar van de voorwaarden worden verstrekt.
 • Zodra er een dienst is gekocht of geboekt, wordt verondersteld dat kennis is genomen van de voorwaarden en gaat de te noemen klant akkoord met de onderhavige voorwaarden.
 • Indien een bepaling of een deel van de bepaling in deze voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese Richtlijnen of onredelijke bezwarend wordt geacht zal uitsluitend de betreffende bepaling(en) of deel van de bepaling(en) buiten toepassingen blijven. Al het overige in deze voorwaarden blijft in dat geval onverkort van toepassing en zal gelden tussen partijen. HummingBirth is in dit geval toegestaan vervangende richtlijnen door te voeren die wel in lijn zijn met het wettelijk voorschrift, Europese Richtlijnen.

Artikel 2. Gegevens en AVG

 • Alle data (adres- en contactgegevens, inschrijfformulieren, betalingsinformatie) die in ons bezit komt doordat een klant zich aanmeldt voor een mailing, een behandeling, een cursus of informatie aanvraagt, bestemd voor HummingBirth, zal alleen gebruikt worden door en voor HummingBirth.
 • Mailadressen worden gebruikt voor contact in verband met HummingBirth en eventuele mailing waarvoor de klant zich ten allen tijde kan afmelding.

Artikel 3. Geheimhouding

 • Alle informatie die door klant tijdens cursussen en/of behandelingen verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Sandy van der Leij – Lourens van HummingBirth.

Artikel 4. Aanmelden

 • Aanmelden voor cursussen en behandelingen gaat via de calendly op de website, inschrijfformulier of per e-mail (info@hummginbirth.nl).
 • Na boeking is de aankoop definitief en zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 5. Tarieven en betaling

 • De tarieven zijn terug te vinden op de website van HummingBirth en de boekingspagina via calendly. Bij afwijking zijn tarieven op www.hummingbirth.nl altijd leidend.
 • Door u aan te melden via Calendly voor een behandeling of cursus gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden die vermeld staan in deze voorwaarden.
 • Betalen kan contant, met een cadeaubon of per bankoverschrijving naar NL13SNSB0929311043  t.n.v. Lourens S. met een betaaltermijn van 14 dagen. Je ontvangt een betaallink via e-mail. Op verzoek kan er een factuur worden aangeleverd. Zonder betaling is er geen recht op deelname aan behandelingen en/of cursussen.
 • Betalingen voor een workshop/cursus dienen voorafgaand in zijn geheel te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een betaallink via e-mail.
 • Schrijft u zich in voor een workshop/cursus dan kan er om een aanbetaling worden gevraagd om uw aanmelding definitief te maken.

Artikel 6. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer er gebruik wordt gemaakt van een dienst welke goedkoper uitvalt) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

Artikel 7. Annulering door deelnemer bij individuele boeking

 • Annulering is kosteloos mogelijk tot 48 uur van te voren bij een individuele geboekte behandeling.
 • Annulering dient kenbaar te worden gemaakt via WhatsApp of e-mail. 
 • Indien er binnen 48 uur voor de individuele geboekte afspraak wordt geannuleerd behoud ik mij het recht om 100% van de gereserveerde behandeltijd in rekening te brengen.
 • In onderstaande gevallen kan er ten alle tijden kosteloos worden geannuleerd, verplaatst of het tegoed kan worden omgezet in een cadeaubon:
 • - Vroegtijdig bevallen (bevallen voor 37 weken) -Medische redenen, waardoor behandeling niet is toegestaan

Artikel 8. Annulering door deelnemer bij groepscursus/workshop

 • Wanneer u uw deelname annuleert tot één week van te voren bent u alleen de aanbetaling verschuldigd. *zijn er zwaarwegende redenen, dan ontvangt u ook de aanbetaling terug.
 • Annulering dient kenbaar te worden gemaakt via WhatsApp of e-mail. 
 • Indien er binnen één week voor de groepscursus wordt geannuleerd behoud ik mij het recht om 100% van de gereserveerde cursustijd in rekening te brengen.
 • Wel is het mogelijk uw plaats over te dragen aan een andere deelnemer. Deze deelnemer dient zich in te schrijven en de volledige betaling te voldoen voor definitieve overdraging.
 • In onderstaande gevallen kan er ten alle tijden kosteloos worden geannuleerd, verplaatst of het tegoed kan worden omgezet in een cadeaubon:
 • *- Vroegtijdig bevallen (bevallen voor 37 weken) -Medische redenen, waardoor volgen van de cursus/workshop niet is toegestaan/of haalbaar is.

Artikel 9. Overmacht en annulering door HummingBirth

 • Mocht door overmacht aan de kant van HummingBirth een cursus niet door kunnen gaan, dan is HummingBirth gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te veranderen of de cursus geheel te annuleren. In geval van annulering zal het betaalde bedrag worden teruggestort.
 • Bij ziekte of uitval van HummingBirth in het geval van een cursus zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. Uitval van docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.
 • Bij ziekte of uitval door overmacht in het geval van een behandeling wordt er door HummingBirth en klant gekeken naar een alternatieve datum. Is deze voor één van de partijen niet beschikbaar? Dan kan een behandeling kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Deelname aan behandelingen of cursussen van HummingBirth geschiedt op eigen risico.
 • Er wordt door HummingBirth geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname aan een behandeling of cursus, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HummingBirth.
 • Mocht HummingBirth in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld en gehouden, zal HummingBirth in slechts aansprakelijk zijn voor zover de schade valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.
 • Bij twijfel omtrent de fysieke of psychische capaciteit van een klant aan een cursus of behandeling zal in nader overleg door HummingBirth met de klant bezien worden of al dan niet voortzetting van de les, behandelin of workshop mogelijk is.  
 • Schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door een klant zullen worden verhaald op de klant.

Artikel 11. Materiaal en eigendomsrechten

 • Op al het door HummingBirth verstrekte materiaal tijdens behandelingen of cursussen behoudt HummingBirth zich alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten en de inhoud blijft onvervreemdbaar eigendom van HummingBirth. Voor een in strijd met deze bepaling verrichte handeling heeft HummingBirth recht om aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.
 • Materiaal dat door HummingBirth ter beschikking wordt gesteld is uitsluitend bestemd voor degene, voor of ten behoeve van wie HummingBirth de overeenkomst heeft afgesloten. Materiaal kopiëren en/of te verspreiden aan derden is niet toegestaan.

Artikel 12. Klachten procedure

 • Indien een klant een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact per mail of telefonisch op te nemen met HummingBirth. Er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid binnen 2 weken te verhelpen. 
 • De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld, geregistreerd worden en 24 maanden worden bewaard.

Artikel 13. Gebruik logo, naam en copyright

 • Voor gebruik van het logo, inhoudelijke informatie, de naam “HummingBirth” door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar per e-mail of telefonisch.

Algemene voorwaarden HummingBirth oktober 2023